Högskolan Väst

Fotograf Patrik Johäll

Om Högskolan Väst
Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet på arbetslivsnära utbildning. Högskolans profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning med regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för Högskolan Väst. Genom AIL får studenter vid högskolan erfarenhet av arbetslivet redan under utbildningstiden. Högskolan erbjuder kurser, utbildningsprogram, påbyggnadsprogram och forskarutbildning på bred front inom data och IT, ekonomi och ledarskap, hälsa och vård, lärare och språk, media, människa och samhälle samt teknik.

Teknik och samhällsvetenskap är de stora forskningsområden på Högskolan Väst. Ett mindre antal projekt bedrivs inom humaniora och vård- och hälsovetenskap. Forskningen är i hög grad inriktad på att producera resultat som kan komma till praktisk nytta och en stor del av den bedrivs i samverkan med det omgivande samhället. Forskningen är också till för att stärka vetenskapligheten i högskolans utbildningar.

Högskolan Väst är en modern högskola med en attraktiv och nybyggd studiemiljö.
Campus, med 12 000 studenter och cirka 570 anställda, ligger centralt i Trollhättan och är byggt utifrån studentens behov. De öppna ytorna skapar mötesplatser mellan studenter, lärare och arbetsliv.

Högskolans forskning
Högskolan Västs prioriterade forskningsområden är Arbetsintegrerat lärande(LINA), Barn- och ungdomsvetenskap(BUV) samt Produktionsteknik(PTV).
Inom dessa områden anordnas större konferenser där högskolan blir en mötesplats för många intressenter.

Kapacitet
Möten500
Avstånd till
Centrum- km
Resecentrum0.5 km
LokalBiosittningSkolsittningStyrelseStorlek
Albertsalen500--- m2

Ett 50-tal forskare ingår i forskningsmiljön LINA, Lärande i och för det nya arbetslivet där högskolans forskning inom arbetsintegrerat lärande ryms. LINA:s syfte är att initiera, bedriva och sprida forskning om lärande och kunskap som är relaterad till arbete. Det handlar till exempel om kompetens i förändring. Vad händer i det nya arbetslivet idag? Vilka krav ställs på människors kompetens? Vad är det egentligen vi lär oss i arbetslivet? Arbete definieras brett och omfattar olika former av arbete, både betalt och obetalt. LINA är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö. Forskarna i gruppen finns framför allt inom ämnena informatik, pedagogik, socialt arbete, företagsekonomi, kulturvetenskap, psykologi och hälso- och vårdvetenskap.

Inom barn- och ungdomsvetenskap står barnperspektivet i centrum och barnens röst får komma till tals. Inom miljön finns ett 50-tal forskare inom disciplinerna psykologi, sociologi, pedagogik och kulturvetenskap och forskningen inriktas framför allt på tre olika teman:

  • Lärande och utbildning
  • Utveckling, familj och livsvillkor
  • Kultur, fritid och kamratrelationer

Forskningen berör ett antal viktiga samhällsfrågor såsom föräldraskap i olika kulturer, barns utveckling och lärande, socialt stöd och samarbete mellan socialtjänst och skola, ungdomars relationer, barns och ungdomars internetanvändande, hälsa med mera. Genom den kompetens som finns inom miljön och via den kompetens som tillförs genom nationellt och internationellt samarbete bidrar forskningen till att stärka den regionala kapaciteten när det gäller att möta barns och ungdomars behov inför framtiden.

I dag pågår cirka 50 forskningsprojekt inom dessa områden såväl med nationella som internationella partners.

Omkring 50 forskare ingår i gruppen Produktionsteknik Väst. Gruppens forskning gäller framför allt produktionsprocesser inom verkstadsindustrin och de flesta projekt syftar ytterst till att minska belastningen på miljön. Det handlar till exempel om att förändra produktionsprocesserna så att man kan bygga bilar och flygplan som väger mindre. På det viset blir transporterna energisnålare. Forskningen bedrivs inom fyra underområden:

  • flexibel industriell automation
  • skärande bearbetning och formning
  • svetsning
  • termisk sprutning

Utmärkande för Produktionsteknik Väst är forskarnas nära samarbete med industrin. Gruppen finns på Produktionstekniskt Centrum, PTC, som drivs gemensamt av Innovatum Teknikpark, ett tekniskt utvecklingscentrum, Högskolan Väst och regionens verkstadsindustri. I Produktionstekniskt Centrums lokaler finns ett mycket välutrustat verkstadstekniskt laboratorium som forskarna och deras samarbetspartners använder. Produktionsteknik Väst har också ett livligt internationellt samarbete och många utländska medarbetare.

Gustava Melins gata 2
461 32 Trollhättan
0046-520 22 30 00